Laeb...

Kui suur on elatisraha miinimum 2019. aastal?

Kui suur on elatisraha miinimum 2019. aastal?

2019. aastal on elatise miinimummäär 270 eurot kuus.

28.09.2018 sõlmisid Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit kokkuleppe, mille kohaselt tõuseb 2019. aastal töötasu alammäär senise 500 euro asemel 540 euroni. Kokkuleppega seonduvalt võttis Vabariigi Valitsus vastu 13.12.2018 määruse, millega kehtestas 2019. aasta töötasu alammääraks 540 eurot.

Kuna perekonnaseaduse § 101 lõige 1 kohaselt on igakuine miinimumelatis ühele [alaealisele] lapsele pool kehtivat kuupalga alammäära, siis alates 1. jaanuarist 2019. a on seadusjärgseks miinimumelatiseks 540 : 2 ehk kokku 270 eurot kuus.

Elatise miinimumäära tõusuga seonduvalt on aga oluline arvestada, et juba 2017. aastal tegi Riigikohus otsuse, milles asus seisukohale, et [toona kehtinud 235 euro suurune] elatise miinimummäär võib olla muutunud ebaproportsionaalselt suureks ning soovitas seadusandjal kaaluda miinimumelatise vähendamist või vajaduspõhise miinimumelatise kehtestamist.

Riigikohtu 09.06.2017 otsus nr 3‑2‑1‑35‑17 (link):
Praeguseks ajaks võib poole miinimumpalgana määratud miinimumelatise maksmine olla miinimumpalga kiire (elukallidusest kiirema ja keskmisest sissetulekust suurema) tõusu tõttu muutunud ebaproportsionaalselt suureks ning suurelt osalt vanematelt tuleks jõukohane elatis välja mõista väiksemas ulatuses.

Seadusandja peaks kaaluma miinimumelatise vähendamist, veel parem uuringutel põhineva vajaduspõhise miinimumelatise kehtestamist, mis arvestaks muu hulgas ka kooselavate ülalpeetavate mastaabisäästu ning näeks ette vanemale enda ülalpidamiseks kätte jääma pidava sissetuleku.

Kuna uus miinimumelatise arvutamise kord on Justiitsministeeriumi poolt alles välja töötamisel, siis võib ennustada, et 2019. aastal muutuvad elatisraha nõudmisega seotud (kohtu)vaidlused senisest veelgi sagedasemateks.